NOVINKY

arr3Bankovní spojení - platby členských příspěvků Členské příspěvky - 300,- Kč za rok. Raiffeisenbank číslo účtu:  1815627001/5500 Jako...

KONTAKTY

Sdružení válečných veteránů ČR
P.O.Box 8
252 28 Černošice
svvcr(a)seznam.cz
RaiffeisenBank, č. účtu: 1815627001/5500

Prapor pro válečné veterány Plzeňského kraje

Více informací zde


Informace z krajů / Zpráva_činnost 2016

Zpráva o činnosti KO SVV  Stč. kraje od minulé VČS konané dne 11. 1. 2016

 

Vážení přátelé,

dovolte mě přednést zprávu o činnosti výboru KO SVV.

 

1.) Jednání výboru:

Výbor jednoty se od minulé ČS sešel celkem 4x.

Dne 2. března 2016

1. Zahájení

2. Projednání závěrů z RV SVV ČR, zejména k přípravě sněmu SVV ČR - Mir. Marek

3. Příprava plánu KO SVV na r. 2017 - St. Švidek

4. Projednání přihlášky za řádného člena SVV ČR

5. Diskuse

6. Závěr

 

  1. Zahájení provedl Stanislav Švidek v 17.00 hod. přivítáním členů výboru Ko SVV Stč.kraje.

Účast dle presenční listiny- z pěti členů přítomni tři.

Výbor je usnášení schopen

2.Se závěry jednání RV SVV ČR ze dne 20. 2. 2016 výbor seznámil jednatel Miroslav Marek

Zápis je přiložen.

Výbor informaci vzal na vědomí

3.Výbor projednal a schválil návrh plánu práce KO Stč. kraje na r. 2017. Do akcí MO ČR zařadit bod č. 6. XIV. Celorepublikové setkání vojenských pozorovatelů OSN/OBSE a EU.

Plán přiložen.

Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0

4.Výbor projednal a schválil přihlášku za řádného člena SVV ČR kpt. v.z Bc Matalu Josefa

Přihláška přiložena.

Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0

5.Diskuse: Bez návrhu a připomínek

6.Schůzi výboru ukončil Stanislav Švidek v 18.30.

 

Dne 17. května 2016

byly projednány závěry z jednání Sněmu SVVČR a organizační otázky zabezpečení XIII. Setkání voj. poz. OSN/OBSE v Kom. Hrádku.

K zabezpečení setkání byly rozděleny úkoly pro pozvání hostů:

-VLP a funkcionářů MO, politické představitele z úrovně senát a parlament Láďa Sornas

- org.otázky: Karel Hrůza, Láďa Sornas, Mir. Marek a St.Švidek

 

Dne 5. října 2016 byl řešen stav příprav XIII. Setkání bývalých vojenských pozorovatelů OSN/OBSE v Komorním Hrádku dne 21. 10. 2016.

Byl dále schválen Plán KO SVV Stč.kraje na rok 2017, který byl dle stanovených termínů odeslán na do Prahy a stanoveny úkoly k účasti na oslavách výročí založení Československa a Dne VV.

 

Dne 9. listopadu 2016

Program:

-          Informace o XIII. Setkání voj.poz. na KH

-          Projednání přihlášky Ing. Bohuslava Šimka

-          Příprava VČS s programem:

  1. Zahájení
  2. Schválení programu
  3. Volba členů Návrhové komise, Volební komise
  4. Zpráva o činnosti za období od minulé ČS (11. 1. 2016)
  5. Zpráva o finančním hospodaření
  6. Schválení plánu činnosti na r. 2017
  7. Volba delegátů na Sněm SVV ČR 8. 4. 2017
  8. Diskuse
  9. Usnesení z VČS

 

1.) Akce z ročního Plánu SVV Stč kraje:

V období mezi členskými schůzemi proběhlo tradiční setkání bývalých vojenských pozorovatelů OSN/OBSE v Komorním Hrádku.

 

XIII. setkání bylo 21.-22.10.2016. Účastníků bylo téměř 70. Bohužel se neopakovala návštěva hostů, protože se naše dobrá myšlenka směřovaná na MO a potažmo dále na ambasády se někde zadrhla a museli jsme si vystačit sami. Opět s vynikající hudbou.

Součástí obou setkání bylo i předání Pamětní medaile OSN/OBSE pro účastníky misí.

2.) Akce  SVV ČR a ČsOL, kde jsme se účastnili:

Hlavní akcí pořádanou ve sledovaném období byl Sněm SVV ČR, který se uskutečnil 16.4.2016 v Praze.

Naší KO SVV vzhledem ke stanovenému klíči zastupoval předseda Karel Hrůza, místopředseda Stanislav Švidek a delegáti Jar. Slováček a Vladimír Ditrich.

 

Někteří z našich členů ( Švidek, Marek) se dále účastnili na tzv. Pietních poutích v rámci nadstandartních vztahů s ČsOL-  po místech, kde bojovali a umírali naši legionáři. Letošní – asi nejnáročnější – mapovala de facto celý Balkán: od Mariboru, přes Záhřeb, Bělehrad, Podgorici, Kotor, Sofii, Konstancu po Békešczabu, jsme navštívili památníky bojů. Měli jsme možnost navštívit některá vojenská historická muzea, což byl skutečný zážitek.

 

Tradičně je krásným zážitkem Slavnostní koncert ke Dni VV, který spoluorganizuje Obec legionářská s MO ČR. Letos se koncert uskutečnil pod patronací prezidentů SR a ČR pánů Kisky a Zemana.

Zastoupení jme  měli ke Dni VV na Smíchově 10. 11. a 11. 11. Na Vítkově. Škoda, že na Vítkově nejsme schopni položit věnec a tak reprezentovat náš spolek SVV ČR.

 

 

3.) Aktuální stav členů Jednoty

Ke dnešnímu dni má naše jednoty 122 členů

4.) Plán na rok 2017

Plán na rok 2017 byl projednán výborem a odeslán již v srpnu 2016, protože je nutno akce zapracovat do Plánu SVV ČR a potažmo i do Plánu MO. Máte jej před sebou.  

 

Děkuji za pozornost

 


ZjcyZ