NOVINKY

arr3Bankovní spojení - platby členských příspěvků Členské příspěvky - 300,- Kč za rok. Raiffeisenbank číslo účtu:  1815627001/5500 Jako...

KONTAKTY

Sdružení válečných veteránů ČR
P.O.Box 8
252 28 Černošice
svvcr(a)seznam.cz
RaiffeisenBank, č. účtu: 1815627001/5500

Prapor pro válečné veterány Plzeňského kraje

Více informací zde


Informace z krajů / Výroční ČS 2018 zápis

Zápis z VČS KO SVV Stč. Kraje

Konané dne: 10. 12. 2018

VČS zahájil předseda KO SVV Karel Hrůza. Po přivítání přítomných členů, byl předložen program jednání VČS.

Po kontrole přítomnosti bylo konstatováno, že schůze není usnášení schopná – ze 122 členů,bylo přítomno 13 a v duchu stanov VČS pokračovala po ½ hodině v jednání s předloženým programem:

Zahájení
- volba návrhové komise
- volba volební komise

1. Zpráva o činnosti
2. Zpráva o fin.hospodaření
3. Plán SVV Stč. kraje na r. 2019
4. Volba delegátů na sněm SVV ČR 6. 4. 2019
5. Volba výboru KO SVV
6. Diskuse
7. Návrh usnesení
8. Závěr

Návrhová komise byla schválena ve složení: Jiří S., Marie R., Jaroslav S.
Volební komise byla schválená ve složení: Vladimír B., Lubomír Š.
Zapisovatel: Miroslav M.

1. Zprávu o činnosti KO SVV Stč. Kraje přednesl př. Karel Hrůza

2. Zprávu o finančním hospodaření KO SVV Stč.kraje předložil fin.hosp. St. Švidek

3. Plán práce KO SVV a finanční rozpočet na r. 2019 předložil př. Karel Hrůza

4. VČS KO SVV schválila delegáty na republikový sněm SVV ČR dne 6. 4. 2019
ve složení:

Karel Hrůza – předseda KO SVV Stč.kraje
Vladmír B. - kandidát do volební komise
Lubomír Š. - kandidát do návrhové komise

Dále schválila náhradníky na sněm:
Stanislav Š.
Vladimír D.

Schvaluje návrh na předsedu SVV ČR – Pavla Budinského a do výkonného výboru SVV ČR podpoří delegáta Pražské KO SVV.

 

5. Po předložení návrhu na složení výboru KO SVV, ve veřejném hlasování byl výbor schválen ve složení:
Karel Hrůza – předseda
Stanislav Švidek – místopředseda, fin.hospodář
Miroslav Marek – jednatel
Martin Brynych – člen výboru
Jaroslav Slováček – člen výboru

6. V diskusi vystoupili:
Lad. Sornas, který kladl důraz na aktívnější spolupráci s územními orgány a seznámil přítomné s plánovaným setkáním NVV s hejtmankou Stč.kraje dne 29. 1. 2019 od 15.00.

Stanislav Švidek vznesl požadavek pro zaslání stavu hospodaření s penězi na účtu KO SVV Stč.kraje. Kromě přehledu o placení čl. příspěvků nemáme přehled o dalších příjmech a výdajích.

Karel Hrůza, Lubomír Šmehlík měli dotaz jaké jsou možnosti nakupování výstrojních součástek, zejména saka a kalhoty.

Ladislav Sornas odpověděl, že možnost je pokud má VV ve voj. knížce povolení k nošení uniformy. Nákup na vlastní náklady přes příslušné výstrojní středisko (Praha, Tábor, Brno)

Ladislav Sornas potvrdil organizaci XVI. setkání voj. Pozorovatelů, které je v plánu na r.2019. Tentokrát v Rytířském sále v Komorním Hrádku s podporou Poslanecké sněmovny, Ministerstva obrany a za účasti mladších současných vojenských pozorovatelů. Štafetu organizace převezme pražské SVV.

Snad se ji podaří zrealizovat. Je to v rámci takovýchto akcí po Setkání MB a Plesu v Českém Krumlově jedna z mála akcí v rámci ČR, která ještě funguje.

Obecně se diskutovalo o přípravě sněmu a návrzích na ocenění členů KO SVV za práci ve prospěch KO SVV Stč.kraje.
Záslužný kříž II.stupně:
Marie R.
Jaroslav S.
Zdeněk K.

Záslužný kříž III.stupně:
Vítězslav E.

Schůze byla ukončena v 18.45 přijetím Usnesení z VČS KO SVV Stč.kraje – viz dále

Zápis provedl: Miroslav Marek
Kotroloval: Stanislav Švidek

 

Usnesení
VČS KO SVV Stč. kraje
ze dne 10. 12 2018

VČS KO SVV StčKna základě projednání jednotlivých bodů programu:

A) Schvaluje:

1. Zprávu o činnosti KO SVV Stč. kraje
2. Zprávu o finančním hospodaření
3. Plán práce KO SVV a finanční rozpočet na r. 2019

4. Složení výboru KO SVV na další období:

Karel Hrůza – předseda
Stanislav Švidek – místopředseda, fin.hospodář
Miroslav Marek – jednatel
Martin Brynych – člen výboru
Jaroslav Slováček – člen výboru

5.Delegáty na republikový sněm SVV ČR dne 6. 4. 2019na základě klíče dle stanov
ve složení:

Karel Hrůza – předseda KO SVV Stč.kraje
Vladmír B. : kandidát do volební komise
Lubomír Š. : kandidát do návrhové komise

Schvaluje náhradníky na republikový sněm SVV ČR:

Stanislav Š.
Vladimír D.

Schvaluje návrh na předsedu SVV ČR – Pavla Budinského a do výkonného výboru SVV ČR podpoří delegáta Pražské KO SVV.

6. Návrh na ocenění:

Záslužný kříž II.stupně:
Marie R.
Jaroslav S.
Zdeněk K.

Záslužný kříž III.stupně:
Vítězslav E.

B) Ukládá:

1) Zpracovat dokumenty z VČS do el. Podoby, zveřejnit na stránkách SVV ČR a odeslat na předsednictvo SVV ČR

Termín: do 31. 12. 2018
Zodpovídá: St. Švidek, Martin Brynych

2)Výboru KO SVV provést kontrolu členské základny a členy, kteří nemají zaplaceny členské příspěvky za poslední tři roky převést do depozitu neplatičů a seznam odeslat na SVV ČR ke schválení.

Termín: do konce února 2019
Zodpovídá: Předseda KO SVV Stč.kraje

 

Zpráva Výboru o činnosti
KO SVV Stč.kraje od minulé ČS konané dne 5.12.2018

1) Jednání výboru:
Výbor se za uvedené období sešel celkem 3x.
Dne 25. 4. 2018
- projednaní účasti na pietních akcích v Benešově v měsíci květnu a organizační otázky k přípravě XV. Setkání vojenských pozorovatelů OSN/OBSE/EU v Komorním Hrádku

Dne 22. 8. 2018
- příprava plánu KO SVV na rok 2019
- spolupráce s Jednotou ČsOL Benešov 2 k Legiovlaku v Benešově v říjnu 2018
- upřesnění plánu přípravy a realizace XV. setkání vojenských pozorovatelů
v Komorním Hrádku.

Dne 5. 12. 2018 byly výborem schváleny materiály na jednání dnešní ČS.
- Zpráva o finančním hospodaření a výhled na r. 2018
- Zpráva o činnosti
- Návrh plánu na r. 2019
- Návrh na složení výboru KO SVV stč. Kraje
- Návrh delegátů na sněm SVV ČR v dubnu 2019
- Návrh usnesení

2) Informace o činnosti KO SVV stč. kraje
Akce, které byly organizovány KO SVV stč. kraje jsou v podstatě totožné s akcemi Jednoty ČsOL Benešov 2
Naší základní akcí, kterou nabízíme všem KO SVV je Setkání bývalých voj. pozorovatelů OSN/OBSE v Komorním Hrádku. Letos se uskutečnilo XV. Setkání, kdy se nás sešlo přes 60 včetně nejbližších příbuzných. Tradičně jsme si užili večer i s hudbou, kterou vede jeden z bývalých pozorovatelů Vl. Jánský.
K informaci o setkání si dovolím využít hodnocení setkání od Ládi Sornase na stránkách www.legionar.org

Cituji:
Bohužel, ne dost „zřetelně“ jsme trvali na plánovaném prostoru Rytířského sálu v budově zámku a tak se stalo, že 60 bývalých vyšších důstojníků se svým doprovodem museli vzít za vděk skromnějšími prostorami původně určenými pro služebnictvo…

Prvotní zklamání sice prohloubila úvodní informace personálu Lesovny, že konec akce máme již v 21:30, ale po telefonátu řediteli příslušné agentury Ministerstva došlo k posunutí „večerky do půlnoci“. Personál Lesovny byl skvělý, rychlý.

Improvizace při plnění našich překvapivých objednávek byla mistrná. Je zřejmé, že jsou zoceleni při obsluze VIP hostů MO… Děkujeme, pane řediteli….
Setkání bývalých vojenských pozorovatelů vždy bývají velmi přátelská; důstojníci, kteří spolu sloužili v misích mimo republiku, v mezinárodních štábech a týmech dlouho předtím, než byla ČR přijata do NATO, nebyli tenkrát a nejsou ani teď žádní joudové….

Službu vojenských pozorovatelů v zahraničních misích ocenil ve svém úvodním vystoupení také poslanec Sněmovny Parlamentu ČR, Ing. Pavel Růžička, podplukovník, válečný veterán. Spolu s 1.místpředsedou SVV ČR L. Sornasem a členem Výkonného výboru P. Zumrem vyznamenali členy Středočeské organizace pplk.Ing. Miroslava Marka a pplk.Dr. Stanislava Švideka „Zlatým záslužným křížem SVV ČR“ za dlouhodobou příkladnou práci ve prospěch organizace.

Na závěr jsme si již po šestnácté slíbili, že se za rok opět setkáme. Tentokrát v Rytířském sále s podporou Poslanecké sněmovny, Ministerstva obrany a za účasti mladších, současných vojenských pozorovatelů

Tato akce je v plánu i na rok 2019, už jako 16-té pokračovaní. Snad se jej podaří zrealizovat. Je to v rámci takovýchto akcí po Setkání MB a Plesu v Českém Krumlově jediná v rámci ČR, která ještě funguje.

Každoročně se spolupodílíme na pietních akcích k výročím osvobození a dne VV. Květnového kladení věnců jsme se zúčastnili v Benešově a na Vítkově a Den VV jsme zorganizovali v Benešově.

Komorní Hrádek 2018

Akce, kde jsme se zúčastnili:
Pokud budeme jmenovat akce KO SVV jiných krajů, které zvou na své akce, tak tradičně se setkáváme na jaře v Č. Krumlově - Modré Barety, na Plese ke dni VV a na podzim a ke Dni VV na Smíchově

3) Různé

NVV naši KO SVV se aktivně podílejí v rámci Projektu péče o druhoválečné veterány i NVV kteří dosáhli 60 let. (Švidek, D.). Musíme se však zamyslet nad péči o NVV. Pomalu se začínají vytvářet předpoklady k tomu, že podobný projekt který běží v rámci ČsOL, se bude realizovat i pro novodobé VV v rámci SVV ČR se zaměřením na NVV ve věkové kategorii do 60 let, se zaměřením na zvýšenou péči nejen zdravotní, ale i jistě sociální a osobní.

4) Stav členů
V současné době má naše KO 122 členů


ZWY4N